Sara_Backstrom2.jpg

Sara Bäckström, förbundsjurist på RFSU. Bild RFSU/Nadja Hallström

»En märklig och olycklig dom«

En norsk domstol har i dagarna gett en vårdvägrade läkare rätt att slippa sätta in en spiral på en patient. Ottar bad RFSU:s förbundsjurist Sara Bäckström reda ut frågan.

FAKTA

+ Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna slår i artikel 9.2 fast följande:

»Friheten att utöva sin religion eller tro får endast underkastas sådana begränsningar som är föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till den allmänna säkerheten, till skydd för allmän ordning, hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter.«

Den norska kommunen Sauherad gjorde fel när de sade upp en läkare på grund av hennes vårdvägran, slår Lagmansretten (motsv. hovrätten) fast i en ny dom. Rätten anser inte att kommunen har visat att de uppfyller de krav i Europakonventionen som ger enskilda stater möjlighet att inskränka rätten att utöva sin religion.
– Enligt rätten har kommunen inte tillräckligt tydligt visat att läkarens vårdvägran går ut över patienters möjligheter att få rätt till vård. Det är så jag förstår domen, säger RFSU:s förbundsjurist Sara Bäckström.

Frågan handlar inte om abort i det här fallet?
– Nej, det handlar om att sätta in en spiral. Läkaren i fråga menar att det kan ha en aborterande verkan att sätta in spiral – både hormon- och kopparspiral – och att det skulle kunna bidra till att »ett liv utsläcks«.

Hur ser du på den här domen?
– Det är en märklig och olycklig dom, som kan ge sken av att läkare generellt skulle ha rätt att vårdvägra vid insättande av spiral. Så långt skulle jag inte vilja dra domens betydelse, däremot är den väldigt problematisk och jag hoppas att den överklagas. Jag ska också nämna att jag inte är expert på det norska systemet, men jag hoppas att det tas upp i högsta instans. Och att de från kommunens sida tydligare visar på vilket sätt som det faktiskt sker en åverkan på kvinnors rätt till reproduktiv hälsa.

»Vi kan inte ha a la carte-menyer i vården, där läkare får välja vilken typ av hälso- och sjukvård de tycker är rimligt att ge patienten – det måste vara patientens behov som står i fokus.«

Hur då menar du?
– Norge består till stor del av glesbygd, och det är ingen särskilt central ort som vi talar om här. Då behöver man tydligare visa att det kan få en negativ effekt med läkare som vägrar sätta in spiral, till exempel att patienter tvingas resa långt för att kunna fatta beslut över sin kropp och sexualitet.
– Som systemet ser ut i Norge så ingår det i vårdcentralsläkarnas listansvar att ta hand om kvinnors reproduktiva hälsa, och då ingår även att sätta spiral. Vi kan inte ha a la carte-menyer i vården, där läkare får välja vilken typ av hälso- och sjukvård de tycker är rimligt att ge patienten – det måste vara patientens behov som står i fokus.

Kan domen få konsekvenser för Sverige?
– Jag bedömer inte det. Vi har redan haft frågan om vårdvägran uppe i vår högsta instans, som väldigt tydligt har gjort avvägningen att rätten till abort väger tyngre än vårdpersonalens rätt att vårdvägra, vilket jag självklart menar är en helt korrekt bedömning. Detta kommer att prövas i Europadomstolen, eftersom två barnmorskor har stämt Sverige och menar att den svenska staten kränker deras rätt att vägra ge vård.

 

Text Kristina Lindquist

Bild Nadja Hallström/RFSU

 

Bli medlem i rfsu

Prenumerera på Ottar!

Fyra nummer om året och en bok eller tygkasse för endast 160 kr!